document.writeln ('

【游客留言】    共有1条留言  我要留言  查看所有留言

'); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln ('
'); document.writeln (''); document.writeln ('WENCHI(Ip:60.212.58.***) 在2007-04-28 17:46:50留言如下:
    最近的成行时间,报价是多少?
回复(杨虹颖):你好,感谢你的咨询。美国夏威夷六天的行程五月底有团,具体的请来电咨询:(028)86060933
');