document.writeln ('

【游客留言】    共有1条留言  我要留言  查看所有留言

'); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln ('
'); document.writeln (''); document.writeln ('qq(Ip:220.163.74.***) 在2006-08-23 10:44:18留言如下:
    在此线路基础上可以加敦煌、莫高窟、鸣沙山、月牙泉等景点吗?可以费用是多少,时间增加几天
回复(舒山夏):你好!已经和你通过电话了!
');